09:28 +07 Thứ tư, 02/12/2020

Trang nhất » Tin Tức » PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU GIÁ

Quy chế bán đấu giá của công ty

Thứ ba - 21/12/2010 07:32
Quy chế bán đấu giá của công ty

Quy chế bán đấu giá của công ty

Căn cứ Bộ luật dân sự; căn cứ Nghị định 17/2010/NĐ-CP và Thông tư số 23/2010/TT-BTP về việc bán đấu giá tài sản, Công ty xây dựng Quy chế bán đấu giá áp dụng chung cho việc mua, bán tài sản đấu giá tại Công ty.

Điều 1. Đối tượng tham gia đấu giá

1. Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại điều 2 bản Quy chế này.

2. Khách hàng tham gia đấu giá có thể uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác thoả mãn điều kiện quy định tại Khoản 1, Điều 1 Quy chế này tham gia đấu giá. Việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản.

Điều 2. Những người không được tham gia đấu giá

1. Người không có năng lực hành vi dân sự, người mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

2. Người làm việc trong tổ chức bán đấu giá nơi thực hiện việc bán đấu giá tài sản đó; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ , chồng hoặc con của những người đó.

3. Người có tài sản bán đấu giá.

4. Người không có quyền mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tiền đặt trước

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Công ty) và một khoản tiền đặt trước trong thời hạn do Công ty quy định. Số tiền đặt trước bằng tỷ lệ % (từ 1% đến 15%) giá khởi điểm của tài sản đấu giá do Công ty quy định.

Điều 4. Xử lý tiền đặt trước

1. Trường hợp mua được tài sản bán đấu giá thì số tiền đặt trước được trừ vào giá mua. Nếu không mua được tài sản đó thì số tiền đặt trước sẽ trả lại cho người nộp vào giờ hành chính các ngày làm việc sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc theo thông báo của công ty.


2. Số tiền đặt trước không được trả lại trong các trường hợp sau:

- Khách hàng không tham gia đấu giá hoặc đến muộn 15 phút kể từ thời điểm Công ty điểm danh xong mà không có lý do chính đáng.

- Khách hàng trả giá cao nhất nhưng rút lại giá đã trả hoặc trả giá thấp hơn giá khởi điểm ở tất cả các vòng đấu giá.

- Khách hàng là người mua được tài sản bán đấu giá theo đúng quy định, nhưng từ chối mua tài sản hoặc không nộp tiền mua tài sản theo đúng thời hạn mà Công ty đã quy định, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

- Có một trong các hành vi: Cố ý gây rối trật tự trong phòng đấu giá, sử dụng điện thoại di động, thông đồng dìm giá, đi lại lộn xộn bị Người điều hành nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn vi phạm.

Điều 5. Trưng bày, xem tài sản đấu giá

1. Đối với tài sản bán đấu giá là bất động sản thì người tham gia đấu giá tài sản được trực tiếp xem tài sản từ khi niêm yết và thông báo công khai cho đến trước ngày mở cuộc bán đấu giá tài sản hai ngày.

2. Đối với tài sản bán đấu giá là động sản thì ít nhất hai ngày trước ngày mở cuộc bán đấu giá tài sản, người bán đấu giá phải tạo điều kiện cho người tham gia đấu giá tài sản được xem tài sản đấu giá. Trên tài sản hoặc mẫu tài sản phải ghi rõ tên của người có tài sản bán đấu giá và thông tin về tài sản đó.

Điều 6. Hình thức bán đấu giá

Phiên bán đấu giá đựơc tiến hành theo hình thức công khai, trực tiếp bằng lời nói hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Nguyên tắc bán đấu giá

Việc bán đấu giá tài sản được thực hiện theo nguyên tắc công khai, liên tục, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

Điều 8. Bán đấu giá trong trường hợp đặc biệt

1. Phiên bán đấu giá được tiến hành khi có ít nhất hai người đăng ký mua tài sản hợp lệ theo thời hạn và thủ tục quy định của Công ty.

2. Trong trường hợp đã hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá tài sản mà chỉ có một người đăng ký mua tài sản bán đấu giá và trả giá ít nhất bằng khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó, nếu người có tài sản đồng ý.

Điều 9. Phiên đấu giá

1. Tại phiên đấu giá, mỗi tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá cử không quá hai người tham gia và chỉ có người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đại diện hợp pháp của người đó mới có quyền trả giá.

2. Người tham gia đấu giá chỉ trao đổi nội bộ, không được trao đổi với tổ chức, cá nhân khác; không sử dụng điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc thông tin khác kể từ thời điểm bắt đầu cho đến khi kết thúc cuộc bán đấu giá.

Điều 10. Cách thức tiến hành bán đấu giá

1. Khách hàng sử dụng thẻ có đánh số do Công ty Cổ phần đấu giá Kinh Bắc cung cấp làm phương tiện trả giá.

2. Khách hàng trả giá đầu tiên tối thiểu bằng giá khởi điểm. Các lần trả giá tiếp theo phải cao hơn lần trả giá liền kề trước đó tối thiểu bằng một khoản tiền do Công ty quy định tuỳ từng cuộc bán đấu giá cụ thể.

3. Các lần trả liên tiếp nhau, mỗi lần cách nhau 30 giây. Sau 30 giây không có người trả giá cao hơn người trả giá gần nhất, Đấu giá viên nhắc lại 03 lần giá người đó đã trả. Nếu vẫn không có người nào trả giá cao hơn, Đấu giá viên tuyên bố người mua được tài sản là người trả giá cuối cùng cao nhất và cuộc bán đấu giá kết thúc.

Điều 11. Xử lý trường hợp rút lại giá đã trả

1. Tại cuộc bán đấu giá tài sản, người đã trả cao nhất mà rút lại giá đã trả trước khi người điều hành cuộc bán đấu giá tài sản công bố người mua được tài sản thì cuộc đấu bán đấu giá vẫn được tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả liền kề trước đó.

2. Người rút lại giá đã trả bị mất quyền tham gia trả tiếp và không được hoàn trả tiền đặt trước.

Điều 12. Từ chối mua tài sản bán đấu giá

1. Trong trường hợp Đấu giá viên đã công bố người mua được tài sản bán đấu giá mà người này từ chối mua thì tài sản được bán cho người trả giá liền kề nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua. Khoản tiền đặt trước của người từ chối mua sẽ không được trả lại.

2. Trong trường hợp người trả giá liền kề không đồng ý mua hoặc giá trả liền kề thấp hơn giá khởi điểm thì cuộc bán đấu giá được coi là không thành. Khoản tiền đặt trước của người từ chối mua quy định tại Khoản 1 Điều này sẽ không được trả lại.

Điều 13. Tổ chức đấu giá lại

Trong trường hợp cuộc bán đấu giá không thành thì người có tài sản bán đấu giá và Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc có thể thoả thuận tổ chức bán đấu giá lần thứ hai hoặc các lần kế tiếp theo thủ tục tại bản Quy chế này và các văn bản pháp lụât khác có liên quan.

Điều 14. Hoàn lại tiền mua hồ sơ đấu giá và tiền đặt trước theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Trường hợp khách hàng đã mua hồ sơ đấu giá, nộp tiền đặt trước mà việc tổ chức đấu giá bị hủy theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì công ty sẽ hoàn lại tiền cho khách hàng theo phiếu thu tiền do công ty phát hành. Công ty không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp này.


Điều 15. Văn bản bán đấu giá tài sản

1. Đấu giá viên ghi rõ kết quả bán đấu giá vào sổ đăng ký bán đấu giá và lập văn bản bán đấu giá tài sản ngay tại cuộc bán đấu giá. Nếu tài sản bán đấu giá là bất động sản thì văn bản bán đấu
giá phải được chứng nhận của cơ quan Công chứng.

2. Sau khi văn bản bán đấu giá được lập mà người được chọn mua tài sản từ chối mua thì phải được người bán đấu giá chấp thuận và phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc bán đấu giá.
định của pháp luật.

Điều 16. Phương thức thanh toán
1. Người trúng đấu giá thanh toán đủ tiền mua tài sản một lần cho bên bán tài sản chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. Ti
ền mua tài sản gồm tiền trúng đấu giá và thuế VAT theo quy định của pháp luật (không bao gồm thuế chuyển nhượng quyền sở hữu và các loại thuế, phí, lệ phí khác).

2. Hình thức thanh toán có thể bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 17. Bàn giao tài sản đấu giá

1. Công ty Cổ phần đấu giá Kinh Bắc và bên ủy quyền bán tài sản sẽ ph
ối hợp bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá sau 15 ngày làm việc kể từ ngày người trúng đấu giá thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản. Trường hợp có lý do khách quan mà chưa thể giao tài sản thì công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc sẽ thông báo cho người trúng đấu giá thời điểm bàn giao tài sản. Trường hợp là tài sản do cơ quan thi hành án ủy quyền thì việc bàn giao tài sản thuộc trách nhiệm của cơ quan thi hành án đó (theo hợp đồng ủy quyền).

2. Tài sản bán đấu giá là bất động sản được bàn giao tại nơi có bất động sản. Tài sản là động sản được bàn giao tại nơi bảo quản tài sản nếu các bên không có thoả thuận khác.

3. Tiền thuê kho bãi (nếu có) đến ngày bàn giao tài sản bán đấu giá do bên có tài sản bán đấu giá thanh toán, từ ngày bàn giao tài sản đến khi bên mua chuyển đi thì do bên mua thanh toán.

Điều 18. Đăng ký quyền sở hữu

1. Văn bản bán đấu giá tài sản là văn bản có giá trị xác nhận việc mua bán và làm căn cứ để chuyển quyền sở hữu đối với tài sản bán đấu giá mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu. Văn bản bán đấu giá có giá trị như hợp đồng mua bán tài sản.

2. Công ty Cổ phần đấu giá Kinh Bắc có thể thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản cho người mua (theo yêu cầu của người mua tài sản). Chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu được trừ vào tiền bán tài sản hoặc do người mua thanh toán (theo quy định của pháp luật hoặc theo thoả thuận của các bên).

Điều 19. Thời điểm chuyển dịch rủi ro

1. Bên có tài sản bán đấu giá chịu rủi ro đối với tài sản bán đấu giá không phải đăng ký quyền sở hữu cho đến khi tài sản được giao cho người mua. Bên mua tài sản chịu rủi ro đối với tài sản kể từ khi nhận tài sản bán đấu giá.

2. Đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì bên có tài sản bán đấu giá chịu rủi ro cho đến khi hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu cho bên mua. Bên mua chịu rủi ro kể từ khi hoàn thành thủ tục đăng ký, kể cả khi bên mua chưa nhận tài sản.

3. Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc không chịu trách nhiệm về các rủi ro xảy ra với tài sản bán đấu giá, kể cả những rủi ro xuất phát từ các nguyên nhân bất khả kháng.

Điều 20. Trách nhiệm về chất lượng tài sản

Tài sản được bán theo đúng cơ sở thực tế mà khách hàng đã trực tiếp kiểm tra trong buổi xem xét hiện trạng tài sản do Công ty tổ chức. Bên bán và Công ty chỉ chịu trách nhiệm bàn giao tài sản đúng hiện trạng mà khách hàng đã xác nhận trong biên bản kiểm tra hiện trạng tài sản.

Điều 21. Giải quyết khiếu nại

Mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc bán đấu giá chỉ được Công ty xem xét giải quyết trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày cuộc bán đấu giá kết thúc.

Điều 22. Phạm vi áp dụng

Bản Quy chế đấu giá tài sản này được áp dụng đối với tất cả cán bộ, công nhân, viên chức của Công ty và các khách hàng của Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc.

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: đấu giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

CÔNG TY CP ĐẤU GIÁ KINH BẮC

DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU 1000 NĂM THĂNG LONG! 1. THÔNG TIN CHUNG: Địa chỉ trụ sở chính tại số 251 đường Nguyễn Cao, văn phòng đại diện tại 39 Ngô Tất Tố, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Mã số thuế: 2300482823 Tài khoản 1: 102010001656699  Ngân hàng TMCP công thương Việt...

Liên kết

Bộ Tư pháp Việt Nam
Cục Thi hành án dân sự
Cồng thông tin điện tử BN