Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất của công ty

Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất của công ty
Căn cứ Luật đất đai, Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật có liên quan, công ty xây dựng Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất áp dụng cho Dự án đất Dương Ổ, Phong Khê, TP Bắc Ninh.

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 35/2011/QĐ-DKB của Giám đốc CTCPĐG Kinh Bắc)

Điều 1. Tài sản bán đấu giá

Tài sản đấu giá theo Quy chế này là quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền ủy quyền bán đấu giá để làm căn cứ giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật (trong văn bản này gọi tắt là tài sản).

Điều 2. Đối tượng tham gia đấu giá

1. Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại điều 3 bản Quy chế này.

2. Khách hàng tham gia đấu giá có thể uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác thoả mãn điều kiện quy định tại Khoản 1, Điều 2 Quy chế này tham gia đấu giá. Việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản (có xác nhận của UBND phường, xã)

Điều 3. Những người không được tham gia đấu giá

1. Người không có năng lực hành vi dân sự, người mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

2. Người làm việc trong tổ chức bán đấu giá nơi thực hiện việc bán đấu giá; người trực tiếp định giá; cha, mẹ, vợ, chồng hoặc con của những người đó.

3. Người không có quyền mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Tiền đặt trước

Khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Công ty) và một khoản tiền đặt trước trong thời hạn do Công ty quy định. Số tiền đặt trước bằng 100.000.000đồng/01bộ hồ sơ.

Điều 5. Xử lý tiền đặt trước

1. Trường hợp đấu giá thành thì số tiền đặt trước được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp. Nếu không trúng đấu giá thì số tiền đặt trước sẽ trả lại cho người nộp chậm nhất là 07 ngày làm việc sau khi kết thúc toàn bộ việc bán đấu giá.

2. Số tiền đặt trước không được trả lại trong các trường hợp sau:

- Khách hàng không tham gia đấu giá mà không có lý do chính đáng.

- Khách hàng trả giá cao nhất nhưng rút lại giá đã trả.

- Khách hàng là người trúng đấu giá theo đúng quy định, nhưng từ chối mua tài sản đấu giá.

Điều 6. Hình thức bán đấu giá

Phiên bán đấu giá được tiến hành theo hình thức bỏ phiếu kín, trực tiếp từng vòng liên tục không giới hạn số vòng bỏ phiếu cho đến khi không có nhà đầu tư nào đề nghị trả giá tiếp.

Điều 7. Nguyên tắc bán đấu giá

Việc bán đấu giá được thực hiện theo nguyên tắc công khai, liên tục, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

Điều 8. Bán đấu giá trong trường hợp đặc biệt

Phiên bán đấu giá được tiến hành khi có ít nhất hai người đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ theo thời hạn và thủ tục quy định của Công ty. Trong trường hợp đã hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá tài sản mà chỉ có một người đăng ký đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham gia cuộc bán đấu giá và trả giá ít nhất bằng khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó nếu người có tài sản bán đấu giá đồng ý.

Điều 9. Phiên đấu giá

1. Tại phiên đấu giá chỉ có người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đại diện hợp pháp của người đó mới có quyền trả giá.

2. Tại phiên đấu giá, người tham gia đấu giá không được trao đổi với tổ chức, cá nhân khác; không sử dụng điện thoại hoặc các phương tiện thông tin liên lạc khác kể từ thời điểm bắt đầu cho đến khi kết thúc cuộc bán đấu giá.

Điều 10. Bước giá, cách thức trả giá

1. Bước giá cho mỗi vòng đấu giá tiếp theo thấp nhất là 200.000đồng/m2, cao nhất là 1.000.000đồng/m2.

2. Khách hàng trả giá đầu tiên tối thiểu bằng giá khởi điểm. Các lần trả giá tiếp theo Công ty sẽ lấy giá cao nhất của vòng đấu trước cộng thêm bước giá làm giá khởi điểm cho vòng đấu tiếp theo.

3. Các vòng trả giá liên tiếp nhau cho đến khi không còn người nào đề nghị đấu giá tiếp. Đấu giá viên nhắc lại 03 lần, mỗi lần cách nhau 30 giây giá cao nhất đã trả. Nếu vẫn không có người nào đề nghị đấu giá tiếp thì Đấu giá viên tuyên bố người trúng đấu giá là người trả giá cuối cùng cao nhất và cuộc bán đấu giá kết thúc.

Điều 11. Xử lý trường hợp rút lại giá đã trả

1. Tại phiên bán đấu giá, người đã trả cao nhất mà rút lại giá đã trả trước khi người điều hành cuộc bán đấu giá công bố người trúng đấu giá thì cuộc đấu bán đấu giá vẫn được tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả liền kề trước đó.

2. Người rút lại giá đã trả bị mất quyền tham gia trả tiếp và không được hoàn trả tiền đặt trước.

Điều 12. Từ chối mua tài sản đấu giá

1. Trong trường hợp Đấu giá viên đã công bố người trúng đấu giá mà người này từ chối mua tài sản thì người trả giá liền kề trúng đấu giá nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối. Khoản tiền đặt trước của người từ chối sẽ không được trả lại.

2. Trong trường hợp người trả giá liền kề không đồng ý hoặc giá trả liền kề thấp hơn giá khởi điểm thì cuộc bán đấu giá được coi là không thành. Khoản tiền đặt trước của người từ chối mua theo quy định tại Khoản 1 Điều này sẽ không được trả lại.

Điều 13. Tổ chức đấu giá lại

Trong trường hợp cuộc bán đấu giá không thành thì bên ủy quyền bán đấu giá và Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc sẽ thoả thuận tổ chức bán đấu giá lần thứ hai hoặc các lần kế tiếp theo các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 14. Văn bản bán đấu giá tài sản

1. Đấu giá viên ghi rõ kết quả bán đấu giá vào sổ đăng ký bán đấu giá và lập văn bản bán đấu giá ngay tại phiên đấu giá.

2. Sau khi Biên bản bán đấu giá được lập mà người trúng đấu giá từ chối nhận tài sản nếu tổ chức bán đấu giá chấp thuận thì người trúng đấu giá phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc bán đấu giá. Người từ chối sẽ bị tịch thu tiền đặt trước.

3. Biên bản bán đấu giá là căn cứ để Công ty tổng hợp kết quả bán đấu giá gửi cơ quan có tài sản ủy quyền bán đấu giá. Cơ quan có tài sản bán đấu giá căn cứ kết quả tổng hợp  đó làm Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

Điều 15. Phương thức thanh toán

Người trúng đấu giá nộp tiền 2 lần:

+ Lần 1: Nộp 70% giá trị lô đất. Chậm nhất là 30 ngày sau khi nhận được Thông báo nộp tiền sử dụng đất của cơ quan Thuế.

+ Lần 2: Sau khi cơ sở hạ tầng đã hoàn thành xong hạ tầng kỹ thuật của dự án người trúng đấu giá nộp số còn lại sau khi trừ đi số tiền đặt trước và số tiền đã nộp lần 1.

+ Nếu quá thời hạn theo Thông báo, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất không đến nộp hoặc nộp không đủ số tiền trên Thông báo thì ngoài việc phải nộp đủ số tiền theo Thông báo còn bị xử phạt đối với hành vi chậm nộp theo quy định tại Luật quản lý Thuế. Sau 60 ngày kể từ ngày theo thời hạn thông báo nộp tiền của cơ quan Thuế mà khách hàng trúng đấu giá không nộp tiền coi như khách hàng đó bỏ lô đất đã trúng giá. UBND thành phố hủy bỏ kết quả đấu giá, khoản tiền đặt trước của khách hàng trúng đấu giá bị tịch thu và sung vào ngân sách Nhà nước.

Điều 16. Giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá

Căn cứ vào Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá và giấy xác nhận đã nộp đủ tiền sử dụng đất của người trúng đấu giá, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm bàn giao đất trên thực địa, làm thủ tục cấp hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Điều 17. Giải quyết khiếu nại

Mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc bán đấu giá chỉ được Công ty xem xét giải quyết trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày cuộc bán đấu giá kết thúc.

Điều 18. Phạm vi áp dụng

Bản Quy chế đấu giá tài sản này được áp dụng đối với tất cả cán bộ, công nhân, viên chức của Công ty và các khách hàng của Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc.

                                                                                                             CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ KINH BẮC