Quy định của công ty về việc tổ chức bốc thăm trúng giá

Quy định của công ty về việc tổ chức bốc thăm trúng giá
Trường hợp có từ hai người trở lên trả giá cao nhất hợp lệ bằng nhau đối với hình thức trả giá bằng bỏ phiếu nhiều vòng, hoặc trường hợp không có người đăng ký trả giá đối với hình thức trả giá trực tiếp bằng lời nói công ty sẽ tổ chức bốc thăm lựa chọn người trúng giá. Để bảo đảm tính khách quan, công khai, minh bạch, công bằng trong việc tổ chức bốc thăm, công ty ban hành Quy định về việc tổ chức bốc thăm như sau:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẤU GIÁ KINH BẮC

Số: 01/QĐ-DKB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------o0o--------------- 

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 10 năm 2011

 QUY ĐỊNH

Về việc bốc thăm chọn người trúng giá

Căn cứ khoản 1 Điều 8 Quy chế đấu giá số 182/2011/QC-DKB ngày 29/9/2011;

Công ty quy định việc tổ chức bốc thăm chọn người trúng giá như sau:

1. Nhân viên công ty gọi khách hàng lên bốc thăm theo danh sách thứ tự từ thấp đến cao. Khách hàng chọn một hộp thăm, đưa cho nhân viên công ty.

2. Nhân viên công ty sẽ hỏi lại khách hàng có đổi lại hộp thăm hay không? Khách hàng có quyền đổi lại hộp thăm 01 lần khi còn hộp thăm để đổi.

3. Khách hàng không được tự mở hộp thăm, nếu vi phạm sẽ bị truất quyền bốc thăm, tịch thu tiền đặt trước.

4. Trong các hộp thăm chỉ có một hộp có thăm trúng giá bằng giấy màu, có dấu “trúng giá”. Các hộp khác có lá thăm màu trắng không có chữ. Người trúng giá là người bốc được thăm giấy màu, có dấu “trúng giá”.

5. Khi có một khách hàng bốc được thăm trúng giá thì việc bốc thăm hoàn tất, phiên đấu giá kết thúc. Khách hàng trúng giá làm các thủ tục pháp lý tiếp theo như bình thường.

6. Quy định này áp dụng cho tất cả các phiên đấu giá do công ty tổ chức./.

                                                                GIÁM ĐỐC

                                                                     (Đã ký)

                                                          Nguyễn Văn Thăng